Aktuell

NEWS Aktivitéiten

(Français en-dessous – English below)

Léif Memberen,


Mir sinn frou iech matzedeelen, dass mir eng nei Méiglechkeet hunn fir flott Scoutsaktivitéiten kennen ubidden.

Dofir wellen mir iech mat deser E-mail iwwert den weideren Fonctionnement vun eisen Aktivitéiten informéieren.

Mir wäerten ab Samschden 30.01.2021 erem ob „navigation à vue“ emstellen,

soudass d’Branchen vun Woch zu Woch decidéieren ob an wéi eng Aktivitéiten si kennen ubidden.

Mir plangen also:


- Bis Méindes Mettes d’Informatiounen fir den nächsten Samsden ze verschecken

- Fir all Aktivitéit muss een sech an Zukunft umellen bei der Branche selwer

- Mir hunn nemmen eng begrenzt Unzuel un Plazen fir all Aktivitéit, déi vun Woch zu Woch kann ennerschiddlech sinn

- D’Umeldung fir d’Aktivitéit vun der Woch leeft dann vun Méindes bis Donneschdes 22:00 per Mail


Fir eis Aktivitéiten steet d'Gesondheet an Secherheet vun all Member am Virdergrond,

waat leider dozeu féiert, dass mir nemmen eng gewessen Unzuel un Kanner kennen unhuelen.

Mir kennen also nemmen eseu vill Umeldungen unhuelen bis eis Kapazitéiten errescht sinn, oder den Delai oofgelaaf ass.

Fir eis Aktivitéiten aplizéieren mir déi aktuell Mesuren vun der Regierung an dem SNJ.:


- Um Rendez-vous an während der Aktivitéit muss jiddereen een Mask oder Buff unhunn.

- Wann der op den Rendez-vous kommt, dann haalt 2m Ofstand zu denen aneren Memberen.

- All Scout soll fir d’Aktivitéiten säin perséinlechen Bidon mat Waasser matbrengen.

Mir wellen ierch Merci soen, fir är Flexibilitéit an ärt Versteesdemech vun denen läschten Wochen an hoffen dass mir och weider zesummen an eng Richtung schaffen fir dat Bescht aus deser Situatioun ze maachen.

Lenks Patt,

Är Gruppecheffen


Chers membres,


Nous sommes contents de vous informer que nous avons de nouveau la possibilité afin de continuer à offrir des activités scoutes.

Nous souhaitons donc vous informer par cet e-mail de la poursuite du fonctionnement de nos activités.

À partir du 30.01.2021, nous passerons à «navigation à vue»,

afin que les branches décident de semaine en semaine si et quelles activités elles peuvent offrir.

Nous prévoyons donc l’approche ci-jointe:


- Vous envoyer jusqu'à lundi après-midi les informations pour le samedi qui suit

- Vous devez vous inscrire à chaque activité de semaine en semaine auprès de la branche même

- Nous n'avons qu'un nombre limité de places pour chaque activité, qui peut varier d'une semaine à l'autre

- L'inscription à l'activité de la semaine se fera par mail du lundi au jeudi à 22h00


Pour nos activités, la santé et la sécurité de chaque membre sont au premier plan,

ce qui signifie malheureusement que nous ne pouvons accepter qu'un certain nombre d'enfants.

Nous ne pouvons donc accepter qu'un nombre limité d'inscriptions jusqu'à ce que notre capacité soit atteinte ou que le délai soit expiré.

Pour nos activités, nous appliquons les mesures actuelles du gouvernement et du SNJ:


- Tout le monde doit porter un masque ou un buff lors du rendez-vous et pendant l'activité.

- Lorsque vous venez à la réunion, gardez une distance de 2 m des autres membres.

- Chaque scout doit apporter sa bouteille d'eau personnelle pour les activités.

Nous tenons à vous remercier pour votre flexibilité et votre compréhension des dernières semaines et espérons que nous continuerons à travailler ensemble dans une direction pour tirer le meilleur parti de cette situation.

Lenks Patt,

Vos chefs de groupe

Dear members,


We are happy to announce that we have a new possibility to continue offering Scouting activities.

We would therefore like to inform you by this e-mail of the continuation of the operation of our activities.

Beginning on the 30th of January 2021, we will move on to "sight-navigation",

so that the Branches decide week after week and what activities they can offer.


We therefore provide the following approach:

- We will send you until Monday afternoon the information for the Saturday that follows

- You must register for each week activity every week at the Branche itself

- We have only a limited number of places for each activity, which may vary from one week to another

- Registration for the activity of the week will be done by mail from Monday to Thursday at 22:00


For our activities, the health and safety of each member are at the first level,

which unfortunately means that we can accept only a certain number of children.

We can therefore only accept a limited number of registrations until our capacity is reached or the deadline has expired.

For our activities, we apply the current measures of the government and the SNJ:


- All the world must wear a mask or a buff during the appointment and during the activity.

- When you come to the meeting, keep a distance of 2 m from other members.

- Each scout must bring his own water bottle for the activities.

We thank you for your flexibility and your understanding of the last weeks and we hope that we will continue to work together in a direction to pull the best part of this situation.

Lenks Patt,

Your group leaders

Anleitung zum Masken selber nähen


Anleitung (DE) Download

Instruction pour confectionner des masques soi-même


Instruction (FR) Download

Youtube Tutorial

Link to Youtube

Eist Home fann der hei